Anasayfa / Gündem / Sağlık Hizmetleri Sendikası taleplerini açıkladı

Sağlık Hizmetleri Sendikası taleplerini açıkladı

Sağlık Hizmetleri Sendikası 14 Mart’ta İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.
Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Sekreteri Dr.Yiğithan Okar,
Başkan yardımcıları Feride İnan, Faik Tanyel, Kadınlar Komisyon Başkanı Nurhayat Reçber ve hastanede sendika temsilcileri başta Doktorlar olmak üzere, tüm branşlarda çalışanlar katıldı.
14 ve 15 Mart’ta hekimler çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Türkiye genelinde greve giderken ‘Sağlık Hizmetleri Sendikası’ taleplerini 36 madde halinde kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Hizmetleri Sendikası’nın ilan ettiği manifesto maddeleri şöyle:

SAHİMSEN olarak savaşta barışta pandemide sağlık hizmeti veren sağlık kurum çalışanlarına hak ettiği değeri vermek için sesimize ses olanlara selam olsun. Tek yürek tek yumruk olarak sağlık sosyal hizmet kolunda kamu personellerinin sesiyle taleplerimizi iletiyoruz.

1.Özellikle yönetim kadrosu atamalarının; siyasi otorite ve sendika desteği olmadan, adil ve şeffaf bir şekilde, liyakate tabi tutularak yapılmalıdır.

2.Sağlık çalışanı atamalarının ve görevlendirilmelerinin; kişinin mesleki donanımı, mesleğin gerekleri, görev tanımları ve kişinin mesleğine katkı sağlayabileceği şekilde yapılmalı, Yıpranma (Fili hizmet) süresinin, net 90 gün olarak, geçmişi de kapsayacak şekilde uygulanmalıdır.

3.Kıyafet yardımı altında yapılan ödemeler ve 39 branş/meslek gruplarının görev tanımları yaşadığımız çağa göre düzenlenmelidir. Halen üniversitelerde bölüm olarak tercih edilen ve mezun veren Sağlık Yönetimi mezunlarının kadro unvan tanımları yapılarak atamaları sağlanmalıdır.

4.Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ivedilikle iptal edilmelidir. ADSM’ lerde diş hekimlerinin klinik yardımcı sağlık personeli olmadan çalışmasına son verilmeli, ayrıca ASM’ lere sekreter desteği verilmelidir. ASM’lerde verilmekte olan sürücü ,sağlık ve akli meleke raporu ,yivsiz av tüfeği raporu vb. gibi tek hekim raporları ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Sağlık Yaşam Merkezi Kurulu tarafından verilmesi sağlanmalıdır. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirmesinde 2700 nüfusa düşülse dahi aile hekiminin sorumlu olduğu nüfus 4 bin gibi hak ediş alması için katsayılar artırılmalıdır. Son 5 yıldaki cari gider kaybı yerine konmalı ve cari giderin yıllık hesaplaması , gider kalemlerine göre yapılması sağlanmalıdır. Aile Hekimliği için açılacak bütün binalar idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmeli ve aile hekimlerine tahsis edilmeli ayrıca Aile hekimlerinde yıllık izinler vekalet bırakmaya gerek kalmadan kullandırılmalıdır.

5.Asistan hekimlere 24 saati aşan mesai uygulamalarına son verilmeli ve fazla mesai tespiti halinde sorumlular hakkında idari ve adli tahkikat yapılmalıdır.

6.Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerinin /hastanelerinin problemli çalışma koşulları ve diş hekimlerinin ek ödeme performans kriterleri düzeltilmelidir.

7. Hastane ,ASM ,ADSM ‘lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç ,cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunmalı ve kurumlara kontrollü giriş sağlanmalıdır.

8.Sağlık kurum çalışanları izinli oldukları dönemlerde döner sermaye hak kaybına uğramamalı. Branşlar arasında döner sermaye dağıtımında adaletli ve rekabetçi olmayan bir dağıtım planlaması yapılmalıdır. Sabit döner olarak nitelendirilen tutarın, emekliliğe esas maaş kalemlerine dahil edilerek, tek bordro maaş sisteminin uygulamaya geçirilmesi ve performans ödemelerinde de adaletli dağılım yapılarak, döner sermaye sistemi yeniden düzenlenmelidir.

9.Bilimsel gelişim ve hizmet içi eğitim için 10 gün idari izin verilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bilimsel ve Arge çalışmalarına destek için hekim ve hekim dışı sağlık personeline yeterli maddi-manevi destek ödemesi yapılmalı, senede bir yurt içi ve bir yurtdışı kongre planlaması yapılması ve haftada belirli bir süre bilimsel araştırma izni verilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca ilaç firmalarına ödenen eğitim desteği sağlık çalışanına tahsis edilmelidir.

10. Hekim ve diş hekimlerinin MHRS randevu aralıkları ,hekim tarafından belirlenmesi sağlanmalıdır.

11. Uzman unvanı alan hemşireler de uzman kadrosuna ait ödenekten faydalandırılmalıdır.

12.Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile bağlantılı olan hastanelerin yönetim yapısı, hekimlerde olduğu gibi akademik kadrolar tarafından yürütülmelidir.

13.Bayram ikramiyesi bütün kamu çalışanlarına verilmelidir.

14. 3600 ek gösterge seçim vaadiydi, çalışmaların başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu .Ek gösterge uygulamasının; içini boşaltmadan tüm kamu kurum çalışanlarına eğitim öğretime göre 2200-7200 olarak uygulanmasının acilen düzenlenmesi yapılmalıdır.

15.Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının, bir an önce çözülmesi sağlanmalı. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının erkek kamu çalışanları için 30 yıl, kadın kamu çalışanı için 25 yıl olarak, yeniden düzenlenmelidir.

16.Maaş artış oranlarının, enflasyon farkı olarak değil, enflasyon oranında maaş artışı olarak yapılmalıdır.

17. 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personelinde kadroya geçirildikten sonra başta atama olmak üzere mağduriyetleri yasal düzenlemeyle giderilmelidir.

18.Kamu çalışanları, maaşlarındaki gelir vergisi kesintisinden muaf tutulmalıdır.

19. Malpraktis davalarına karşı hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları koruma kalkanına alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır

20.Halen YHS kadrosunda görev yapanların istekleri doğrultusunda ve eğitim öğretimlerine göre bir defaya mahsus GİH ve THS sınıfına geçirilmesi sağlanmalı ,en kısa sürede YHS bütün kamu personelinde kaldırılmalıdır.

21.669 sayılı KHK ile sağlık bakanlığına devrolan subay, astsubay ve sivil memurların mağduriyetlerinin (astsubayların ve sivil memurların unvanlarının alınması, devrolan personelin lojman haklarının alınması, tayin bedelinin kesilmesi, olağan üstü durumda verilen ek ödemeden yararlandırılmaması, servis imkanlarının alınması, gemi görevi puanlarının verilmemesi, KKTC görevinin göz ardı edilmesi, sivil memurların maaşlarının tek bordro üzerinden ödenmemesi, terzi branşının TSK’ daki gibi GİH sınıfında olmaması, devrolan tabip subayların asistanlıkta geçen sürelerinin tamamının zorunlu hizmetten sayılmaması ve sağlık tazminatlarında kesinti yapılmadan puantajları işaretlenerek ödenmemesi vb.) bir an önce yasalarda değişikliğe gidilerek, giderilmelidir.

22.Özellik arz eden birimler; insan hayatını, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden birimler olarak dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

23.Yemek verme hizmeti yerine, yemek ücreti bedeli karşılığının ödenmesinin sağlanarak, bütün sağlık kurum çalışanları açısından eşitlik sağlanmalıdır

24.Her kuruma kreş zorunluluğu getirilmelidir.

25.Sağlıkta şiddet olaylarına verilen cezalar caydırıcı olmalı, sağlıkta şiddet CMK’ya eklenmeli ve TCK’da katalog suçlara dahil edilmelidir.

26.Sağlık çalışanlarına muayene öncelik hakkı verilmelidir.

27.Nöbet ücretleri, güncel nöbet ücretlerinin en az 4 katı olarak ödenmeli ve özellikli birim farkı buna uygun olarak düzenlenmeli, 8 saatin üzerindeki nöbetler ve icap nöbetleri %50 artırımlı olarak ödenmesi, gece mesaileri gündüz mesailerinin %50 fazlası ile ücretlendirilmesi yasal düzenlemeyle sağlanmalıdır. Angarya yasağı nedeniyle yasal olarak ödenebilenlerden fazla icap ve nöbet tutturulmamalı ve nöbet ve dinlenme odaları insani ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalıdır.

28.Sağlık çalışanlarının geçici görevlendirilmelerindeki, barınma ve iaşesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalı. Sağlık Bakanlığı tarafında her ile SAĞLIK EVİ yapılmalıdır.

29.Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının kurum dışında görevlendirilmelerinde; öncelikle gönüllülüğün esas alınması, çözüm üretilemiyorsa rotasyona bağlı eşit ve adaletli olarak uygulamanın yapılması sağlanmalıdır

30.Sağlık çalışanlarına pandemi de ücretsiz ulaşım sağlanmıştır. Bundan sonra ise maaşların içinde ulaşım bedelinin ödenmesi sağlanmalıdır.

31.Sağlık ve sosyal hizmet kolundaki tüm sendikalardan görüş alınarak, toplum sağlığı teknisyenlerinin görev tanımları yapılmalıdır.

32.Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının düzenli olarak yapılması sağlanmalı, mülakat kaldırılmalıdır. Yakın zamanda unvan değişikliği sınavı yapılmayacaksa en son yapılan sınav sonucuna göre barajı geçenlerin boş kadrolara tercihle yerleştirilmelidir.

33.657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak düzenleme ile; memurun gece çalışma saatleri, mola süreleri tanımlanmalıdır.

34.6. Dönem Toplu Sözleşmede madde olarak belirtildiği halde halen artırımlı nöbet ücreti alamayan laboratuvar ve röntgen çalışanları için gerekli düzenleme yapılmalı ve artırımlı nöbet ücretleri ödenmelidir. Geri istenen artırımlı nöbet ücretleri ise bir kereye mahsus geri iade edilmelidir.

35.İş yerinde mobbing ile mücadeleyi etkin bir biçimde sürdürebilmek amacıyla, mobbing konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması, kurum içinde etkin şikayet mekanizmasının kurulması, mobbing ile mücadele yasasının hazırlanması ve bu sürece sendikaların dahil olması 2019 tarihli, 190 no’lu ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından onaylanması

 

Göz Atın

İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması artık tüm kapalı istasyonlarda

İlk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki araçlarda hizmete alınan İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir